V škole sa učíš, v CVČ sa zabávaš
Hlavná stránka   Obchodné vzťahy   O CVČ   Kontakt

O CVČ

Centrum voľného času ( ďalej CVČ ) je samostatnou rozpočtovou organizáciou, ktorú zriadilo  Mesto Svidník od 1.9.2012. V zmysle zákona NR SR č. 245 / 2008 Z.z. je CVČ školským zariadením v sieti  škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Centrum voľného času Svidník sídli v priestoroch Domu kultúry na ul. Sov hrdinov č. 354/38. Záujmová činnosť  v skupinách detí navštevujúcich jednu školu sa uskutočňuje spravidla v priestoroch škôl kde CVČ

Úlohou CVČ Svidník je poskytovať, zabezpečovať ponuku pre výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v meste  Svidník a v okolitých obciach.

CVČ Svidník ako školské zariadenie s celoročnou prevádzkou  poskytuje tieto  formy záujmového vzdelávania:

a) pravidelná činnosť: krúžky
b) príležitostná činnosť: súťaže, výstavy, besedy, výlety, exkurzie,
c) tábory počas školských prázdnin
d) sústredenia pre rozvoj  sociálnych kompetencií a formovanie tímovej spolupráce 

Pravidelná činnosť záujmových útvarov sa uskutočňuje prevažne v popoludňajších hodinách počas celého týždňa  a to v súlade s rozvrhom hodín a plánom činnosti.

Príležitostná činnosť bude prebiehať v súlade s mesačným plánom počas celého roka, a to aj v dňoch pracovného pokoja.

CVČ pri organizovaní aktivít spolupracuje občianskymi združeniami a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúry a práce s mládežou. 

V svojej práci sa snažíme o naplnenie týchto cieľov :

• budovať vzťah ku komunitám ľudí s rovnakými záujmami
• vytvárať podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času
• rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí a mládeže
• podporovať ich tvorivosť, súťaživosť a aktívny spôsob života
• rozvíjať sociálne kompetencie,
• formovať hodnoty úcty k tradíciám a poznanie historických koreňov regiónu
• vytvárať  vzťah k ochrane životného prostredia,
• prevenciou prechádzať nežiaducim sociopatologickým javom

,,V škole sa učíš, v CVČ zabávaš"

                            je naše krédo, ktoré chceme naplniť našou prácou s Vašimi deťmi.Máme pre teba v ponuke množstvo zábavy a hier. Naučíš sa nové veci
a spoznáš nových kamarátov.Tel.: 0915 855 529
E-mail: cvcsvidnik@gmail.com


Kontakt